Därför är OVK besiktning så viktig

En OVK-besiktning är en lagstadgad obligatorisk kontroll av ventilationssystem i offentliga eller privata fastigheter. Den är viktig då den styrker ventilationssystemets skick.

En OVK-besiktning är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem. Besiktningen utförs både för offentliga och privatägda fastigheter. Kontrollen regleras via Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem. Varför är en OVK-besiktning så viktig? Ventilationen ligger till grund för en sund och bra inomhusmiljö. Dålig luft kan orsaka flera olika hälsoproblem såsom trötthet, hosta och i vissa, om än sällsynta fall även astmaanfall. Besiktningen fungerar som ett bevis att ventilationssystemet fungerar som det ska. Skulle det upptäckas några skador eller fel under den utförda kontrollen ska detta åtgärdas i enlighet med angivna tidsramar och instruktioner.

När besiktigas byggnader i Sverige?

I Sverige får endast certifierade besiktningsmän utföra en OVK-besiktning. Efter utförd besiktning utfärdas det ett protokoll där specifikationer om åtgärder finns angivna. Om systemet är i gott skick skrivs även detta in. Protokollet innehåller anvisningar om när ett fel eller brist bör avlägsnas. Alla byggnader i Sverige bör genomgå en OVK-besiktning. Givetvis finns det ett undantag och det är en eller två familjer vars ventilationssystem är byggda som frånluftsventilation. Sådana hus besiktigas endast vid installation av systemet. Ingen vidare besiktning behövs. För övriga byggnader gäller det andra regler. Skolor, förskolor, fritidslokaler och vårdlokaler besiktigas vart tredje år. Samma intervall gäller för industri-, och kontorsbyggnader. För fastigheter med en fläktventilation utan någon värmeåtervinning ska en besiktning genomföras var sjätte år.

Vem bär ansvaret?

Vems är ansvaret för att en OVK-besiktning utförs i enlighet med gällande regler och lagstiftningar? Vem ansvarar för att OVK-besiktningarna ska ske i tid? Det är helt och hållet fastighetsägarens ansvar. I det här fallet spelar det ingen roll vem som nyttjar fastigheten, ansvaret är ägarens.

Samma ansvar gäller även vid upptäckta brister eller fel vid besiktningen. Det är återigen fastighetsägarens plikt att åtgärda dessa i enlighet med angiven tidsram och instruktion. Om ägaren inte lyckas att avlägsna bristerna kan det leda till ett vite. All kontroll och uppföljning i samband av fel och upptäckta brister av ventilationssystem ligger hos Byggnadsnämnden.

Ventilationssystem är en väldigt viktig del av varje fastighet eller byggnad. Vi svenskar spenderar mycket tid inomhus och därför behöver vi ha ren och frisk luft. Därför är ventilationens besiktning så pass viktig. Som det nämndes tidigare spelar det ingen roll om fastigheten är offentlig eller privat – inomhusmiljön är viktig för alla.

1 Apr 2020